Progres - Oxford - Anglická škola

Odhlásiť sa
Prejsť na obsah
Napredovanie študetov callanovej metódy
15 hodín
 • Slovná zásoba: 250 slov základnej slovnej zásoby - základné + radové číslovky - (jeden - one, prvý - the first), základné slovesá - (otvoriť - to open, zatvoriť - to close), podstaté mená, prídavné mená, zámená, farby...
 • Gramatika: koľko - (how much, how  many), žiadny, nejaký - (any, some), tam je, tam sú - (there is, there  are), ani...ani, aj...aj - (neither...nor, either...or)
30 hodín
 • Slovná zásoba: 500 slov aktívnej slovnej zásoby - základné predložky - (pred - in front of, za - behind), hodiny -čas, dopravné prostriedky, príbuzenské vzťahy...
 • Gramatika: prítomný čas jednoduchý - present simple, prítomný čas priebehový - present progressive, vyjadrenie množstva - (veľa, málo)
45 hodín
 • Slovná zásoba: 750 slov aktívnej slovnej zásoby - názvy mesiacov - (January, February, March...), ročné obdobia - (spring, summer...), minulý - last, budúci - next, slová opačného významu - (veselý - happy, smutný - sad)...
 • Gramatika: minulý čas jednoduchý - past simple, minulý čas pravidelných slovies - (prípona "d", alebo "ed")
60 hodín
 • Slovná zásoba: 1000 slov aktívnej slovnej zásoby - (zločin -crime, búrka - storm, most - bridge, nahnevať - to make angry, držať sľub to keep a promise, odmietnuť - to refuse...)
 • Gramatika: minulý čas nepravidelných slovies - (vziať -to take - took, písať - to write -wrote...), budúci čas - future tense, predprítomný čas - present perfect...
83 hodín
 • Slovná zásoba: 1250 slov aktívnej slovej zásoby - however, plenty, obligation, justice, unite, dangerously, pour, belong, wake up...
 • Gramatika: past perfect, uses of the future, future progressive, active and pasive voice, conditional...
105 hodín
 • Slovná zásoba: 1500 slov aktívnej slovnej zásoby - adopt, commit, arrest, look for, suppose, description...
 • Gramatika: future perfect, present perfect progressive, past perfect progressive, future perfect progressive, direct speech, indirect speech, tail questions...
105 hodín
 • Slovná zásoba: 1250 slov aktívnej slovej zásoby - however, plenty, obligation, justice, unite, dangerously, pour, belong, wake up...
  Gramatika: past perfect, uses of the future, future progressive, active and pasive voice, conditional...
" ANGLICKY ROZPRÁVAŤ, NIELEN ROZUMIEŤ "
ČO INÍ SĽUBUJÚ, MY GARANTUJEME
1. NA STREDNOM SLOVENSKU
10 ROKOV V MARTINE
Návrat na obsah